Search This Blog

Friday, March 13, 2009

GLADIO, Pope Assassination, CIA

24 February - SFO Film Festival screens GLADIO!!


Bulgaria / New book about the assassination of John Paul II

"The truth about the assassination of John Paul II" - a book under that title, written by French journalist Bulgarian origin Rumiana Ugarczinskiej, presented on Thursday in Sofia.

Ugarczinska teaches criminology at the Institute of the University of Sorbonne Nouvelle Paris 3 She wrote a book in France loud "KGB and the assault on Europe" and "Gazprom - the threat from Russia. "

The image “http://www.nndb.com/people/460/000027379/mehmet-ali-agca-CLOSE.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.http://thekludges.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/050404_agca_vmed_9awidec.jpghttp://wwwimage.cbsnews.com/images/2005/04/03/image685128x.jpg
Mehmet Ali Agca Born: 9-Jan-1958 Birthplace: Yesiltepe, Turkey
Pope John Paul II


In preparing a book on the assassination of the Polish Pope, the author repeatedly he traveled to Turkey, including in the family pages zamachowca Mehmet Ali Agcy. Examined the archives in Italy, Germany, France, USA and Bulgaria, met with current and former employees of the special services of these countries.

"The truth about the assassination is that no one wants the truth" - believes Ugarczinska. "No one at hand is not the truth about how Agca and his colleagues within 18 months traveled all over Europe - east and west. Traces of attack passes through Sofia, but do not lead to it" - said the author during a book presentation.

"Bułgarowi it is difficult to analyze one of the biggest puzzles twentieth century. When this begins to write Bulgarian, always a suspicion of bias. That is why decided not to contradict the so-called. Trace of the Bulgarian, and show what really happened. Hence the title of the book" - Ugarczinska indicated.

"Bulgarian thread is missing, it was invented by the CIA" - added, stressing that all of its work is the proof. The book relies on, inter alia, on interviews with former high-ranking employee of the CIA.

According to journalist, traces of an attack in Turkey and Italy to keep the secret NATO structure, called "Stay Behind", which was established in order to neutralize the impact of prokomunistycznych and leftist forces in the Alliance. This was the secret structure, operating without control by the authorities, who over the years was under the influence of various interest groups - whether the organization of mafia masońskich. Masons? Masonry? mansonic?

The Italian branch of the structure known as "Gladio" is a lot of people implicated in the scandals around the Vatican bank Ambrosia, lodge P-2, as well as opponents of the pope simply-Pole. The existence of "Gladio" was first publicly revealed Giulio Andreotti in 1992 - says Ugarczinska.

GLADIO - carnage in Bologna by CIAThe coup, according to the author, was inspired by Turkish and Italian right-wing extremists, linked to the special services of both countries. Agca, and all his colleagues, who traveled with him around Europe and helped him in organizing the coup, have become the organization of the gray wolves, "financed by the Turkish mafia and related special services. With the help of Agca escaped from prison a year before the attack - claims the author of the book.

GLADIO and MEDIA-DOCTRINEMatter to which the author also points out, is the silence of the then Soviet Union. Moscow behaved in a very wstrzemięźliwie after the coup. There was no high-defending campaign in Bulgaria. According Ugarczinskiej, the reason is that the channels pass through Bulgaria smuggling drugs and weapons through m.in Turkish mafia. According to the author, Sofia had a tacit approval for these operations, but when came to light, Moscow distanced itself from Bulgaria.

Based on the book Rumiana Ugarczinskiej in France was a documentary TV film.

Ewgenia Manołowa

POLISH ORIGINAL

http://wyborcza.pl/1,91446,6373960,Bulgaria__Nowa_ksiazka_o_zamachu_na_Jana_Pawla_II.htmlBułgaria/ Nowa książka o zamachu na Jana Pawła II
PAP
2009-03-12, ostatnia aktualizacja 2009-03-12 12:55
"Prawda o zamachu na Jana Pawła II" - książkę pod tym tytułem, autorstwa francuskiej dziennikarki bułgarskiego pochodzenia Rumiany Ugarczinskiej, zaprezentowano w czwartek w Sofii.
Ugarczinska wykłada w instytucie kryminologii uniwersytetu Sorbonne Nouvelle Paris 3. Napisała głośne we Francji książki "KGB i szturm na Europę" oraz "Gazprom - zagrożenie z Rosji".

Przygotowując książkę o zamachu na polskiego papieża autorka wielokrotnie jeździła do Turcji, w tym w rodzinne strony zamachowca Mehmeta Ali Agcy. Badała też archiwa we Włoszech, Niemczech, Francji, USA i Bułgarii, spotykała się z obecnymi i byłymi pracownikami służb specjalnych tych państw.

"Prawdą o zamachu jest to, że nikt nie chce tej prawdy" - uważa Ugarczinska. "Nikomu nie jest na rękę prawda o tym, jak Agca i jego koledzy w ciągu 18 miesięcy jeździli po całej Europie - wschodniej i zachodniej. Ślady zamachu przechodzą przez Sofię, lecz nie prowadzą do niej" - powiedziała autorka w czasie prezentacji książki.

"Bułgarowi jest trudno analizować jedną z największych zagadek XX wieku. Gdy o tym zaczyna pisać Bułgar, zawsze powstaje podejrzenie o stronniczość. Dlatego postanowiłam nie dementować tzw. śladu bułgarskiego, a pokazać, co naprawdę się wydarzyło. Stąd tytuł książki" - zaznaczyła Ugarczinska.

"Bułgarskiego wątku nie ma, on został wymyślony przez CIA" - dodaje, podkreślając, że cała jej praca jest na to dowodem. W książce powołuje się m.in. na rozmowy z byłym wysokim rangą pracownikiem CIA.

Według dziennikarki, ślady zamachu w Turcji i we Włoszech prowadzą do tajnej struktury NATO o nazwie "Stay Behind", powołanej w celu neutralizowania wpływu prokomunistycznych i lewicowych sił w państwach Sojuszu. Była to sekretna struktura, działająca bez kontroli ze strony władz, która z biegiem lat znalazła się pod wpływem różnych grup interesów - mafii czy organizacji masońskich.

Z włoskim odgałęzieniem tej struktury zwanym "Gladio" związanych jest wiele osób, zamieszanych w skandale wokół watykańskiego banku Ambrosiano, lożą masońską P-2, a także po prostu przeciwników papieża-Polaka. Istnienie "Gladio" ujawnił publicznie były premier Giulio Andreotti w 1992 roku - twierdzi Ugarczinska.

Zamach, według autorki, był inspirowany przez prawicowych tureckich i włoskich ekstremistów, związanych ze służbami specjalnymi obu państw. Agca i wszyscy jego koledzy, którzy jeździli z nim po Europie i pomagali mu w organizacji zamachu, należeli do organizacji "Szare wilki", finansowanej przez turecką mafię i związanej ze służbami specjalnymi. Z ich pomocą Agca uciekł z więzienia rok przed zamachem - uważa autorka książki.

Sprawą, na którą autorka również zwraca uwagę, jest milczenie ówczesnych władz ZSRR. Moskwa zachowywała się bardzo wstrzemięźliwie po zamachu. Zabrakło głośnej kampanii w obronie Bułgarii. Według Ugarczinskiej, powodem jest fakt, że przez Bułgarię przechodziły kanały przemytu narkotyków i broni, za pośrednictwem m.in tureckiej mafii. Według autorki, Sofia miała milczące zezwolenie na te operacje, lecz w chwili, gdy wyszły na jaw, Moskwa zdystansowała się od Bułgarii.

Na podstawie książki Rumiany Ugarczinskiej we Francji powstał dokumentalny film telewizyjny.

Ewgenia Manołowa


Mehmet Ali Ağca (born January 9, 1958) is a Turkish assassin, who shot and wounded Pope John Paul II on May 13, 1981. After serving 19 years of incarceration in Italy, he was deported to Turkey, where he is serving another life sentence for the murder of Abdi İpekçi, a left-wing journalist, in 1979. Ağca has described himself as a mercenary with no political orientation, although he is known to have been a member of the Turkish ultra-nationalist Grey Wolves organization.

After this training he went to work for the far-right Turkish Grey Wolves, who were at the time destabilizing Turkey, which led to a military coup in 1980. Opinions differ on whether the ultra-nationalist Grey Wolves were being used by the CIA or the Bulgarian Secret Service. According to Kendal Nezan of the Kurdish Institute of Paris, they were infiltrated and manipulated by Gladio "stay-behind" networks, a NATO clandestine structure.[1]

On February 1, 1979 in Istanbul, under orders from the Grey Wolves, he murdered Abdi İpekçi, editor of the moderate left-wing newspaper Milliyet. He was caught due to an informant and was sentenced to life in prison. After serving six months, he escaped with the help of Abdullah Çatlı, second-in-command of the Grey Wolves and a prominent Gladio operative, and fled to Bulgaria, which was a base of operation for the Turkish mafia. According to investigative journalist Lucy Komisar, Mehmet Ali Ağca had worked with Abdullah Çatlı in this 1979 assassination, who "then reportedly helped organize Ağca's escape from an Istanbul military prison, and some have suggested Çatlı was even involved in the Pope's assassination attempt". According to Reuters, Ağca had "escaped with suspected help from sympathizers in the security services".[2] Lucy Komisar added that at the scene of the Mercedes-Benz crash where Çatlı died, he was found with a passport under the name of "Mehmet Özbay" — an alias also used by Mehmet Ali Ağca

ERGENEKON!

Gladio mentioned in US press .. well, sort of


GLADIO TURKEY FINANCIAL TIMESBeginning in August 1980 Ağca began criss-crossing the Mediterranean region, changing passports and identities, perhaps to hide his point of origin in Sofia, Bulgaria. He entered Rome on May 10, 1981, coming by train from Milan.

According to Ağca's later testimony, he met with three accomplices in Rome, one a fellow Turk and two Bulgarians, with operation being commanded by Zilo Vassilev, the Bulgarian military attaché in Italy. He said that he was assigned this mission by Turkish mafioso Bechir Celenk in Bulgaria. Le Monde diplomatique, however, has alleged that the assassination attempt was organized by Abdullah Çatlı "in exchange for the sum of 3 million marks", paid by Bechir Celenk to the Grey Wolves.[4]

According to Ağca, the plan was for him and the back-up gunman Oral Çelik to open fire in St. Peter's Square and escape to the Bulgarian embassy under the cover of the panic generated by a small explosion. On May 13 they sat in the square, writing postcards waiting for the Pope to arrive. When the Pope passed, Ağca fired several shots and critically wounded him, but was grabbed by spectators and Vatican security chief Camillo Cibin and prevented from finishing the assassination or escaping. Four bullets hit John Paul II, two of them lodging in his lower intestine, the others hitting his left hand and right arm. Two bystanders were also hit. Çelik panicked and fled without setting off his bomb or opening fire.

Several theories exist concerning Mehmet Ali Agca's assassination attempt. One, strongly advocated since the early 1980s by Michael Ledeen among others, is that the assassination attempt had originated from Moscow and that the KGB instructed the Bulgarian and East German secret services to carry out the mission. The Bulgarian Secret Service was allegedly instructed by the KGB to assassinate the Pope because of his support of Poland's Solidarity movement, seeing it as one of the most significant threats to Soviet hegemony in Eastern Europe.

Ağca himself has given multiple conflicting statements on the assassination at different times. Attorney Antonio Marini stated: "Ağca has manipulated all of us, telling hundreds of lies, continually changing versions, forcing us to open tens of different investigations".[4] Originally Ağca claimed to be a member of the Marxist Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), but they denied any ties to him.

Ergenekon ...

The "Bulgarian Connection"

Then KGB Director Yuri Andropov, was convinced that the Pope John Paul II’s election was the product of an Anglo-German conspiracy orchestrated by Zbigniew Brzezinski to undermine Soviet hegemony in largely Catholic Poland and ultimately to precipitate the collapse of the entire Soviet Union. The Pope’s announcement of a pilgrimage to Warsaw fueled Andropov’s apprehension, with Andropov issuing a secret memorandum to Soviet schoolteachers:[5]

The Pope is our enemy. . . . Due to his uncommon skills and great sense of humor he is dangerous, because he charms everyone, especially journalists. Besides, he goes for cheap gestures in his relations with the crowd, for instance, [he] puts on a highlander’s hat, shakes all hands, kisses children, etc. . . . It is modeled on American presidential campaigns. . . . Because of the activities of the Church in Poland our activities designed to atheize the youth not only cannot diminish but must intensely develop. . . . In this respect all means are allowed and we cannot afford sentiments.[5]

Ali Agca had made several trips to Sofia, Bulgaria, and stayed in a hotel favored by the Bulgarian (DS). In Rome he had also had contacts with a Bulgarian agent whose cover was the Bulgarian national airline office. Soon after the shooting, Sergei Antonov, a Bulgarian working in Rome for Balkan Air, was arrested based on Ağca's testimony and accused of being the Bulgarian agent who masterminded the plot. In 1986, after a three-year trial, he was found not guilty. According to the CIA's chief of staff in Turkey, Paul Henze, he later stated that in Sofia, he was once approached by the Bulgarian Secret Service and Turkish mafiosi, who offered him three million German mark to assassinate the Pope.[6]

The Bulgarians chose Ağca to supply themselves with plausible deniability; choosing a member of the Grey Wolves that had been involved with the local KGB in drug smuggling routes through Bulgaria to Western Europe would distance themselves because of the implausibility of the link.[7]

The Bulgarian secret services have always protested their alleged involvement and argued that Ağca's story was an anti-Communist plant placed by the Italian secret service (SISMI), and the CIA.[8]

According to Ferdinando Imposimato, an Italian prosecutor in charge of the assassination investigation, Ağca has confirmed the KGB and the Bulgarian involvement during their many private conversations in 1997-2000, tying it to the mysterious 1998 murder of Colonel Alois Estermann, a Swiss Guard. Ferdinando Imposimato has alleged a link with the East German secret service.


Deep state ...

Gladio CIA ...

CIA directed ...

Untouchable ... untouchable-secret-mossad-false-flag


The Mitrokhin Commission's claims

According to Italian newspaper Corriere della Sera, documents recovered from former East German intelligence services confirm the 1981 assassination attempt against Pope John Paul II was ordered by the Soviet KGB and assigned to Bulgarian and East German agents with the Stasi to coordinate the operation and cover up the traces afterwards, however, Markus Wolf, former Stasi spy-master, has denied any links, and claimed the files had already been sent in 1995.[9]

In March 2006, the controversial Mitrokhin Commission, set up by Silvio Berlusconi and headed by Forza Italia senator Paolo Guzzanti, supported once again the Bulgarian theory, which had been denounced by John Paul II during his travel to Bulgaria. Senator Guzzanti claimed that "leaders of the former Soviet Union were behind the assassination attempt", alleging that "the leadership of the Soviet Union took the initiative to eliminate Pope John Paul" because of his support for Solidarity, relaying "this decision to the military secret services" (and not the KGB).[10] The report's claims were based on recent computer analysis of photographs that purported to demonstrate Antonov's presence in St Peter's Square during the shooting and on information brought by the French anti-terrorist judge Jean-Louis Bruguière, a controversial figure whose last feat was to indict Rwandese president Paul Kagame, claiming he had deliberately provoked the 1994 Rwandan Genocide against his own ethnic group in order to take the power.[11] According to Le Figaro, Bruguière, who is in close contacts as well with Moscow as with Washington DC, including intelligence agents, has been accused by many of his colleagues of "privileging the reason of state over law." [12]

Both Russia and Bulgaria condemned the report. "For Bulgaria, this case closed with the court decision in Rome in March 1986," Foreign Ministry spokesman Dimitar Tsanchev said, while also recalling the Pope's comments during his May 2002 visit to Bulgaria.[13] Senator Guzzanti said that the commission had decided to re-open the report's chapter on the assassination attempt in 2005, after the Pope wrote about it in his last book, Memory and Identity: Conversations Between Millenniums. The Pope wrote that he was convinced the shooting was not Ağca's initiative and that "someone else masterminded it and someone else commissioned it". The Mitrokhin Commission also claimed current Prime minister of Italy, Romano Prodi, was the "KGB's man in Italy". At the end of December 2006, Mario Scaramella, one of the main informer of senator Guzzanti, was arrested and charged, among other things, of defamation. Rome's prosecutor Pietro Salvitti, in charge of the investigations concerning Mario Scaramella, cited by La Repubblica, showed that Nicolò Pollari, head of SISMI, the Italian military intelligence agency and indicted in the Imam Rapito affair, as well as SISMI n°2, Marco Mancini, arrested in July 2006 for the same reason, were some of the informers, alongside Mario Scaramella, of senator Paolo Guzzanti. Beside targeting Romano Prodi and his staff, this "network", according to Pietro Salvitti's words, also aimed at defaming General Giuseppe Cucchi (current director of the Cesis), Milan's judges Armando Spataro, in charge of the Imam Rapito case, and Guido Salvini, as well as La Reppublica reporters Carlo Bonini and Giuseppe D'Avanzo, who discovered the Yellowcake forgery affair.[14] The investigation also showed a connection between Scaramella and the CIA, in particular through Filippo Marino, one of Scaramella's closest partners since the 1990s and co-founder of the ECPP, who lives today in the US. Marino has acknowledged in an interview an association with former and active CIA officers, including Robert Lady, former CIA station chief in Milan, indicted by prosecutor Armando Spataro for having coordinated the abduction of Abu Omar, the Imam Rapito affair [15]


GLADIO - state terror has means and motive

Other theories

Some people, notably Edward S. Herman, co-author with Frank Brodhead of The Rise and Fall of the Bulgarian Connection (1986), and Michael Parenti, felt Ağca's story was dubious, noting that Ağca made no claims of Bulgarian involvement until he had been isolated in solitary confinement and visited by Italian Military Intelligence (SISMI) agents. On September 25, 1991, former CIA analyst Melvin A. Goodman (now Senior Fellow at the Center for International Policy) revealed that his colleagues, following hierarchical orders, had falsified their analysis in order to support the accusation. He declared to the US Senate intelligence committee that "the CIA hadn't any proof" concerning this alleged "Bulgarian connection" [1] Neither the Severino Santiapichi court, nor the investigation by judge Franco Ionta, found evidence that that SISMI planted Ağca's story. A French lawyer, Christian Roulette, who authored books blaming Western intelligence agencies for the assassination attempt, testified in court that documentary evidence he referred to actually did not exist.[16][17][18][19]

The Bulgarian secret services have always protested their alleged involvement and argued that Ağca's story was an anti-Communist plant placed by the Grey Wolves, the Italian secret service, and the CIA - all three of whom had co-operated in NATO's secret Gladio network.[8] Gladio was at the time involved in Italy's strategy of tension, also followed in Turkey by Counter-Guerrilla, the Turkish branch of Gladio. The Pope's assassination would hereafter have taken place in this frame. Edward Herman has argued that Michael Ledeen, who was involved in the Iran-Contra Affair and had alleged ties to the Italian P2 masonic lodge also linked to Gladio, was employed by the CIA to propagate the Bulgarian theory.[20] Indeed, Le Monde diplomatique alleged that Abdullah Çatlı, a leader of the Grey Wolves, had organized the assassination attempt "in exchange for the sum of 3 million German Marks" for the Grey Wolves.[21] In Rome, Catli declared to the judge in 1985 "that he had been contacted by the BND, the German intelligence agency, which would have promised him a nice sum of money if he implicated the Russian and Bulgarian services in the assassination attempt against the Pope". According to colonel Alparslan Türkes, the founder of the Grey Wolves, "Catli has cooperated in the frame of a secret service working for the good of the state".[1]

Another theory, described in the Gordon Thomas's book Gideon’s Spies: Mossad’s Secret Warriors, rejects the KGB, Turkish and Bulgarian connections. According to Thomas, a British specialist on intelligence, the assassination was ordered by Iranian Ayatollah Khomeini as a first act of Jihad, the Muslim holy war, against Christianity and the Occident. This theory is based on the following elements: The Grey Wolves organization was pro-Iranian; Mehmet Ali Ağca was trained in Iran; the text of a 1979 letter sent to the press by Mehmet Ali Ağca just after he killed a Turkish journalist used formulas such as "Supreme Commander of the Crusaders" that are directly taken from Khomeini's style, while Ağca is nearly illiterate. The 1983 Pope visit to his aggressor in jail was aimed to confirm this theory, just uncovered by the Israeli intelligence agency.

Finally, Jack Chick claims that Pope John Paul II, a good Communist for many years, engineered his own assassination in 1981 to shame Islam into warming relations with the Vatican, since the would-be killer was a Muslim. This was because the Catholic Church's Vatican Islam Conspiracy to create Islam and make its leader Muhammed their ultimate warrior backfired against them.On June 26, 2000 Pope John Paul II released the "Third Secret of Fatima"[citation needed] in which he claimed that Ağca's assassination attempt was the fulfillment of this Secret. May 13 (the date of the assassination attempt) is the anniversary of the first apparition of the Virgin Mary to the three children of Fatima, something the pope has always regarded as significant, attributing his survival on that day to her protection. Some doubt the Church's full disclosure of the contents of this Secret, believing that it actually predicted the Apocalypse. While in prison on remand, Ağca was widely reported to have developed an obsession with Fatima and during the trial claimed that he was the second coming of Jesus Christ and called on the Vatican to release the Third Secret.

On March 31, 2005, just two days prior to the Pope's death, Ağca gave an interview to the Italian newspaper La Repubblica.[23] He claimed to be working on a book about the assassination attempt. La Repubblica quoted Ağca claiming at length that he had accomplices in the Vatican who helped him with the assassination attempt, saying "the devil is inside Vatican's wall". He also said:

"Many calculating politicians are worried about what revealing the complete truth would do. Some of them fear that the Vatican will have a spiritual collapse like the Berlin Wall. Let me ask, why don't the CIA, the Sismi, the Sisde and other intelligence agencies reveal the truth about the Orlandi case?
Q: They say it's because there is still some uncertainty in the Emanuela Orlandi case.
Ağca: In the 1980's, certain Vatican supporters believed that I was the new messiah and to free me they organized all the intrigue about Emanuela Orlandi and the other incidents they won't reveal."

Emanuela Orlandi, the daughter of a Vatican employee, disappeared at age 15 on June 22, 1983. Anonymous phone calls offered her release in exchange for the release of Ağca. Archbishop Paul Marcinkus was alleged to be part of the kidnapping, although no charges were ever laid.

A week after this interview, Associated Press reported Ağca denying having made such claims.

WTC - Hologramme Ghostplane

3 comments:

u2r2h said...

Gazeta had a very interesting article in polish that google-translated quite well. Its about the DEEP STATE thing... you know, how FASCIST FUCKERS (weapons industry, big oil, banks, mafia, CIA, Mossad) are using FALSE FLAG terror.

You know, whenever people want a fairer society (oh shit, socialism!) they plant a bomb, blame it on arabs/communists and everyone is happy to have authoritarian (COERCIVE!) rule.

Gazeta article is here

Please leave comments (in english, please) HERE!!!

u2r2h said...

Yes... it is about
Gladio NATO CIA deep state Ergenekon

u2r2h said...

I posted into a polish forum
HERE
not understanding one word... but it worked.

GUYS... (you are all men, right?) please help me out, here...

TELL ME THE ENGLISH TITLE OF THAT BOOK..

Has anyone read it? What else does it say? Does it talk about 9/11?